Actie kerkbalans 2018 download

Beleidsplan Diaconie van beide kerken 2016-2018

Running Dinner

Op zaterdag 14 april a.s. zal opnieuw het Running Dinner gehouden worden. Het thema dit jaar is net als bij de Startzondag in september jl. “Kerkproeverij”. In dit geval gaat het om letterlijk proeven wat we met elkaar mogen delen aan tafel, maar ook om figuurlijk proeven over wat geloof en kerk voor jou betekent en wat je daarvan kunt en durft te delen met mensen om je heen.

Net als andere jaren is het ook dit jaar de bedoeling, dat we beginnen om 17.00 uur in de Baak. Na een gezamenlijke opening krijgt ieder een adres mee waar je met anderen ontvangen wordt voor de eerste gang. Voor de tweede en derde gang krijg je weer andere adressen en we sluiten gezamenlijk af in de Schakel.

Om dit in goede orde te kunnen organiseren nodigen we je uit om je op te geven: we hebben ontvangers nodig, die bereid en in staat zijn om voor ca. 6 personen te koken en te ontvangen, we hebben ‘runners’ nodig, die graag van adres naar adres gaan. Zoals gebruikelijk liggen de opgaveformulieren al in de kerk en ook via dit blad bent u in de gelegenheid om zich op te geven. En contact opnemen met Klara de Vries kan natuurlijk ook. Het running dinner is voor alle gemeenteleden van 12 jaar en ouder. Opgeven hiervoor kan tot uiterlijk zondag 8 april.

  • Willen de kokers/gastheren/gastvrouwen donderdagavond 12 april even vrijhouden. Dan zal aan jullie de laatste info worden gegeven. Locatie horen jullie nog.

We hopen op een gezellige ontmoeting, waarbij we samen proeven van wat aangeboden wordt.

Ds. Henk van Veldhuizen

Inschrijfformulier running dinner 2018

Over liturgie

Stel, je bent in de kerk gekomen op zondagmorgen. Maar hoe begint dan een kerkdienst? Het meest voor de hand liggend is: met een lied. Zingend treden wij voor God. Het eerste lied heeft iets van een huldiging, waar je als vanzelf bij gaat staan. Maar we gaan ook staan alsof we net binnen zijn gekomen: we zijn nog onderweg van buiten naar binnen, vanuit de wereld vol van de dingen die daar spelen naar God en eerbied en stilte voor Hem.

Na het lied en een moment van stille inkeer klinken de woorden van bemoediging en groet: “Onze hulp is in de naam van de Heer…” Deze woorden brengen ons op de toonhoogte van het Evangelie: het gaat in deze dienst om de ontmoeting met God en het ontvangen van zijn liefde. In deze woorden gaat het om het geheimenis, dat je deelt met God en met elkaar.

Soms vindt dit plaats in een beurtspraak. Daar hebben sommigen meer moeite mee dan anderen, maar het is een oud bijbels gegeven: ook in de psalmen kun je deze beurtspraak terugvinden. De beurtspraak onderstreept het ontmoetingskarakter van de eredienst. En dat hoor je nog sterker terug in de groet: in de naam van de Heer groeten we elkaar! De voorganger zegt: ‘De Heer zij met u!’ en de gemeente antwoord: ‘Ook met u zij de Heer.’ Of andere woorden van deze strekking. Daarin herkennen we het begroeten van elkaar zoals we dat in het dagelijks gebruik onder elkaar ook gewoon zijn. En zo zijn we binnen gekomen en kunnen we beginnen.

Ds. Henk van Veldhuizen

Ontmoetingsmaaltijd

Woensdag 11 april zal de tafel weer gedekt staan in de Schakel om elkaar te ontmoeten tijdens de maaltijd.

Deze keer wordt u weer “gewoon” om 17.30 verwacht. We beginnen met een drankje en zullen dan zo rond 18.00 aan tafel gaan.

Iedereen is van harte welkom.

Ook nu wil ik onze broers en zussen uit de Baak weer in het bijzonder uitnodigen. We hebben elkaar nodig om samen “kerk” te zijn en te worden. Ik hoop dat u ook komt om elkaar tijdens de maaltijd te ontmoeten.

De kosten zijn 7,50 euro.

U kunt zich opgeven via:

email: , tel:  06-1029 3585

Een hartelijke groet, Henny Wardenaar

Kerkdienst voor mensen met een verstandelijke beperking.

Op zondag 15 april wordt er in de Baak een gezinsdienst georganiseerd met speciale aandacht voor mensen met een beperking. Voorganger is ds. Henk van Veldhuizen. De dienst begint om 10.00 uur.

U bent allen van harte uitgenodigd!!!

Opbrengst inzamelingsactie in 2017 € 31.533,-

Ook in 2017 zijn er in plaatselijke gemeenten weer dozen vol postzegels en ansicht-­ en geboortekaarten ingezameld. Vrijwilligers hebben alles uitgezocht, gesor­teerd en vervoerd om het materiaal uiteindelijk te kunnen verkopen op beurzen voor verzamelaars en aan handelaren.

De op­brengst in 2017 is totaal € 31.533,-. Een heel mooi bedrag! Heel hartelijk dank aan alle vrijwilligers, die met veel inzet en enthousiasme voor deze mooie opbrengst hebben ge­zorgd voor Kerk in Actie en de GZB.

Hiermee kunnen beide organisaties mensen ondersteunen hun leven waardevol te leven. Zo kan Li uit China naar school, kan Kwazi uit Afrika aan het werk en kan Itje naailes geven aan vrouwen in Pa­poea.

Ook u en jullie kunnen meehelpen door de lege cartridges, kaarten, postzegels maar ook oude brillen (zending) en mobieltjes (stichting Opkikker) te deponeren in de bus in de hal van beide kerken. Namens de diaconieën hartelijk dank!!!

Opbrengst musical Spiegels

De opbrengst van musical Spiegels is € 690.

Hiermee zijn de kosten gedekt en is er een gift voor World Servants project.

Alle gevers bedankt namens “World Servant"!

Harm van Dijk

Musical Ester

Met een groep van ruim dertig mensen zijn we aan het oefenen met zingen. Loszing-oefeningen, humor en gek doen met elkaar, maar ook stevig aan het werk. En thuis oefenen in zingen en teksten leren. Er kunnen nog veel meer mensen bij en zeker bij de mannen is ondersteuning welkom, maar we genieten van iedereen die meedoet onder leiding van Harrie Poulssen.

Op het moment dat ik dit schrijf, moet het gesprek nog plaatsvinden over de vraag: gaan we door of gaan we niet door? Natuurlijk hoop ik, dat we doorgaan: het is leuk, het is ontspannend, het is inspannend, het is intens. Maar we hebben veel plezier met elkaar en ondertussen leren we ook nog van alles. En als we doorgaan, komt op een gegeven moment ook het spelen van rollen erbij kijken: ik ben benieuwd naar de onvermoede talenten van mensen om ons heen. Jullie horen meer van ons!

Namens Freddy Aalberts, Marleen Bakker, Juliette Prins, Henk van Veldhuizen.

MUZIEKFESTIVAL

Met de jeugd Big Band Greijdanus en Martin Brand!!!!!!!!

Vrijdag 13 april om 19.45 uur.

In de Ontmoetingskerk.

Op vrijdag 13 april is er een muziekfestival in de kerk. De jeugd Big Band van het Greijdanus zal optreden en ook zullen ze samen muziek maken met Martin Brand.

Na de pauze zal Martin Brand optreden.

De kaarten à 5 euro zijn aan de zaal te koop. Kinderen t/m 12 jaar € 2,50.

De opbrengst van deze avond is voor stichting Phoneo in Roemenië.

Namens de TFC van Minke van Assen, Marieke Knol(477 3224).

WELKOM!!!!!!!

De periodieke gift
Voor hetzelfde geld geeft u meer

Waarschijnlijk wist u al dat giften aan de gemeente onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn bij de aangifte van de inkomstenbelasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (minimaal € 60) en tot een maximum van 10% van het verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift?

Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar schenkt. Tot 1 januari 2014 moest u daarvoor naar een notaris. Dat hoeft nu niet meer. U kunt een periodieke gift nu ook vastleggen in een overeenkomst. Ook onze kerkelijke gemeentes bieden die mogelijkheid.

Via de schenkcalculator op www.schenken.nl kunt u uitrekenen welk bedrag u terug ontvangt van de belastingdienst. De schenkcalculator berekent ook het netto voordeel van een periodieke gift en laat zien welk bedrag u kunt geven als u het belastingvoordeel ten goede laat komen aan de gemeente. Op die manier kunt u bijvoorbeeld uw kerkelijke bijdrage verhogen zonder dat het u extra geld kost.

Het fiscaal voordeel van een periodieke gift is kleiner of zelfs nihil als u al ‘gewone’ giften doet die tezamen het drempelbedrag van 1% benaderen en die niet boven de 10% van het verzamelinkomen uitkomen. Dat geldt bijvoorbeeld als u meerdere kleinere bedragen schenkt aan verschillende instellingen. Geeft u één of meerdere instellingen grotere bedragen, dan is de periodieke gift voor u waarschijnlijk een interessante mogelijkheid.

Wilt u een overeenkomst met de gemeente aangaan voor een periodieke gift of wilt u meer weten over de mogelijkheden? Dan kunt u contact opnemen met: Frans Koffrie, tel. 4773200, email  kerkrentmeester van de Ichthuskerk, de contactpersoon voor de Baak is Dick van Rees, administrateur van de Baak,  tel. 4772718, email  .

Voor informatie kunt u ook terecht op de site van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl

Namens de kerkrentmeesters van de Baak en de Ichthuskerk. 

Overeenkomst periodieke gift formulier