Actie kerkbalans 2018 download 

Diaconale Zondag:

Op 4 februari a.s. is er een gezamenlijke dienst in de Baak die in het teken staat van het werk in de kerken van de diaconie. Het thema van deze dienst is: ”Groeien om anderen beschutting te geven”.

Voorganger is Ds. Henk van Veldhuizen en muzikale medewerking wordt verleend door het gospelkoor “Akousate” uit Dalfsen. Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade. Wij hopen op een fijne en gezegende dienst.

04 febr.

Diaconale zondag – Gezamenlijke dienst in de Baak – collecte voor het Werelddiaconaat van Kerk in Actie: “Ghanese kindslaven bevrijd uit visserij- sector” - In Ghana doen kinderen, onder dwang, gevaarlijk werk in de visserij op het Voltameer. Kinderen, vooral jongens, worden meegelokt of meegenomen en op kleine eilandjes in het meer, dat vier keer zo groot is als Nederland, vastgehouden door hun slavenmeesters. Er is geen enkele mogelijkheid om aan de grillen van hun meesters te ontsnappen. Partnerorganisatie Challenging Heights spoort deze kinderen op, bevrijdt hen en vangt de kinderen tijdelijk op. In deze tijdelijke opvang worden  kinderen met intensieve psychologische hulp en onderwijs voorbereid op een terugkeer naar hun eigen gezin en dorp. Met de collecteopbrengst wil Challenging Heights in 2018 realiseren dat 25 bevrijde kinderen onderwijs krijgen en begeleiding bij hun terugkeer naar huis.

11 febr.

Viering Heilig avondmaal – collecte voor de Voedselbank Zwartewaterland

18 febr.

40-dagentijdcollecte Kerk in Actie – “Met je kinderen op de vlucht” - Onder de vier miljoen Syriërs die hun land zijn ontvlucht, bevinden zich veel moeders met kinderen. Uitgeput zijn ze neergestreken in de Bekaa-vallei in Oost-Libanon. Hun kinderen zijn moe, bang, ziek of zelfs ondervoed.Onder erbarmelijke omstandigheden proberen deze moeders hun kinderen liefdevol te verzorgen en te beschermen. Partnerorganisatie I.O.C.C . (International Orthodox Christian Charities) ondersteunt gevluchte moeders daarbij . Met verloskundige zorg, voorlichting over borstvoeding, bij voeding  voor ondervoede kinderen en gezondheidsvoorlichting redden bevlogen medewerkers van IOCC niet alleen kinderlevens, maar helpen ze moeders om in alle onzekerheid hun kinderen toch de juiste zorg te kunnen bieden. Collecteer mee voor deze levensreddende moeder- en kindzorg in Libanese  Vluchtelingenkampen

25 febr.

40-dagentijdcollecte Kerk in Actie – Binnenlands diaconaat “Uit de schulden ”Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of blijvend schulden. Alleenstaande moeders zijn extra kwetsbaar. ‘Ik heb geen gat in m’n hand, maar moet alles in m’n eentje regelen. Door een fout met de kinderopvang- toeslag kwam ik in de schulden. Ik durfde de post niet meer open te maken. Gelukkig heb ik nu een maatje dat mij helpt’, vertelt een moeder uit Amsterdam. Kerk in Actie nam met andere kerken en christelijke organisaties het initiatief voor het project Schuld Hulp Maatjes. Kerk in Actie zet de collecteopbrengst in om nog meer plaatselijke gemeenten te stimuleren een schuldhulpmaatjes-project te starten en zo de opdracht van God tot het dienen van hun naaste in nood op actuele wijze vorm te geven, zodat mensen weer schuldenvrij

kunnen leven.

04 maart

40-dagentijdcollecte Kerk in Actie – “Sterke vrouwen opleiden op Papoea” –Overal in West-Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven

binnenshuis. Velen van hen zijn nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum  P3W brengt daar verandering in. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen Bijbelstudies, krijgen praktijklessen over gezonde voeding of volgen een vakopleiding. Door de cursussen staan vrouwen sterker in hun schoenen. Bovendien nemen ze hun kennis en ervaring mee terug naar hun dorpen. Vaak richten ze daar een vrouwenvereniging op of starten ze lokale cursussen in hun kerk. Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap, en bouwen zo mee aan kerk en samenleving. En heel belangrijk: zij stimuleren ook hun dochters om naar school te gaan, zodat het werk in de

volgende generaties doorgaat

Bedankt!!

Hierbij, willen wij als diaconie van de Baak en de Ichthuskerk, alle gevers en geefsters hartelijk danken voor het storten van een extra gift voor het steunen van het werk van onze diaconieën.

Musical Ester

Wij zijn begonnen!!!!

Vrijdag 19 januari jl. waren we voor het eerst bij elkaar en hoe enthousiast raakten we aan het werk onder leiding van Harrie Poulssen. We hebben afgesproken om ook op 9 en 23 februari a.s. en op 9 en 23 maart a.s. bij elkaar te komen in de Baak. We oefenen van 19.30 uur tot 21.00 uur. Eind maart kijken we, hoe het gaat en of er voldoende ‘muziek’ zit in ons project. Met name mannen en jongeren worden nog gemist, dus kom kijken en meedoen!

Namens Freddy Aalberts, Marleen Bakker, Juliette Prins, Henk van Veldhuizen.

Boekbespreking “Back to basics” van Nynke Dijkstra-Algra en Sake Stoffels

Het gaat niet goed met de Kerk in West-Europa en ook niet in Nederland. Tegen het tij van de tijd en de maatschappij in heeft de Protestantse Kerk in Nederland inmiddels vier missionaire rondes georganiseerd om kerkenraden en predikanten te bemoedigen in het werk en om nieuwe ideeën te verzamelen en te verspreiden om kerk te zijn in deze tijd.

Vanuit de ontmoetingen die plaatsgevonden hebben overal in het land hebben Nynke Dijkstra en Sake Stoffels bovengenoemd boek geschreven. Voor de bespreking van hoofdstukken uit dit boek nodig ik met name (oud-) kerkenraadsleden uit om te lezen en mee te praten. Maar ook alle andere belangstellenden uit de gemeente zijn van harte welkom.

De data zijn donderdag 15 februari en 1 en 15 maart 2018. We beginnen om 20.00 uur en komen samen in de Baak.

Graag aanmelden voor 1 februari 2018 bij ds. Henk van Veldhuizen, 038-4771935,

Het is wel de bedoeling, dat u zelf het boekje “Back to basics – zeven cruciale vragen rond missionair kerk-zijn” van Nynke Dijkstra-Algra en Sake Stoffels aanschaft en leest.

Ds. Henk van Veldhuizen.

Kerk 2025

In december jl. bezocht ik een bijeenkomst in Dalfsen, waar de Protestantse Kerk in Nederland vertegenwoordigers had uitgenodigd om samen te komen in de samenstelling van de nieuwe classis. Sinds de start van de PKN kende onze kerk 75 classes, die afgevaardigden stuurden naar de Generale Synode. In verschillende delen van ons land werd het echter steeds moeilijker om voldoende mensen te vinden die geschikt zijn voor bestuurswerk in de kerk. En steeds meer mensen hadden er moeite mee, dat er in de kerk zo ontzettend veel vergaderd wordt…

Vanaf 2014 is onze kerk dus bezig met een reorganisatie onder het motto ‘Back to basics’. Waarom zijn we met elkaar Kerk? Waar worden we blij van? Wat verbindt ons? Wie verbindt ons? Rondom dit soort vragen is de kerk begonnen met een reorganisatie, terug naar de kern. Het gaat om gemeentes, het gaat om de verkondiging van het bevrijdende Woord van God. Het gaat om de ontmoeting met mensen in het pastoraat en in het diaconaat. Het gaat om ontmoeting met anderen. En dus minder organisatie, minder kosten voor de organisatie, minder energie voor de organisatie. En zo werd de Kerk heringedeeld tot 11 classes, velen zo groot als een provincie.

Op dit moment wordt eraan gewerkt om in de loop van 2018 in elke classis een classispredikant aan te stellen, die geestelijk leiding moet gaan geven aan dit stukje van de PKN. Rondom deze classispredikant komt een bestuur van vrijwilligers te staan die samen energie steken in de organisatie, waardoor anderen op plaatselijk niveau hun energie daar kunnen aanwenden voor de opbouw van de gemeente van Christus.

Natuurlijk zie ik, dat dit op een bepaalde manier schaalvergroting met zich meebrengt. Ik ben dan ook benieuwd, hoe dit in het beleven van de mensen in de gemeenten uitpakt, of de landelijke kerk op deze manier niet nog verder uit het zicht verdwijnt. De tijd zal het leren…

Meer informatie over dit traject van ‘Back to basics’ vindt u op de website van de PKN.

Ds. Henk van Veldhuizen.

Over liturgie

Begin januari zaten we bij elkaar met een aantal jongeren om als voorganger en federatiekerkenraad te spreken over de kerkdienst. Wij waren daar op uitnodiging van deze jongeren, die te kennen gaven zich soms nauwelijks of niet verbonden te voelen met de eredienst.

Een van de dingen, die in dit gesprek langskwamen, was het gevoel, dat we eigenlijk niet zo goed weten wat we doen in de eredienst. Waarom wordt er soms wel drie keer kort achter elkaar gebeden? Kan dat eigenlijk wel: zingen van ‘Gloria in excelsis Deo…’ als het geen Kerstmis meer is? Waarom lezen we de lezingen die we lezen? Als een lied niet leuk is, dan kiezen we toch een ander lied, of kan dat niet zomaar?

Om daarover iets meer te vertellen, wil ik de komende kerkbladen iets van liturgie vertellen. Om op die manier te proberen, dat er meer verbinding ontstaat tussen de gang van zaken in de eredienst en de beleving van ons, kerkmensen. De volgende keer meer daarover.

Ds. Henk van Veldhuizen.

Geloof en wetenschap

Donderdag 8 februari vanaf 19.45 is een ieder welkom in de Baak voor een avond nadenken over Geloof en Wetenschap. Voor veel mensen buiten de christelijke gemeenschap staan geloof en wetenschap op gespannen voet met elkaar, of sluiten ze elkaar zelfs uit. Ook binnen de kerk wordt soms zo gedacht, en dan is wetenschap bij voorbaat verdacht. Zo leven mensen soms in twee gescheiden werelden zonder er met elkaar over te willen praten, of (erger) scheiden christenen deze zaken helemaal van elkaar. Naar mijn mening niet alleen niet nodig, maar ook niet goed: volgens Jezus moeten we God dienen met heel onze ziel, heel ons hart en heel ons verstand. Vele  gelovige (top)wetenschappers laten zien dat waarheid in de wetenschap en de Waarheid die we als christen dienen probleemloos samen kunnen gaan, zonder je daarbij in allerlei bochten te moeten wringen. Natuurlijk zijn er vragen over en weer, maar problemen ontstaan vooral waar mensen de ander verkeerd begrijpen of soms willen begrijpen.

Kortom: niet nodig, maar ook ontzettend leuk en boeiend om mee bezig te zijn. Het is mijn bedoeling wat hoofdlijnen te schetsen van het gesprek de afgelopen eeuwen, en wat meer in te gaan op de huidige discussie aan de hand van een paar voorbeelden. En daarnaast gaan we samen het gesprek aan, en niet zozeer de discussie, is de bedoeling.

Iedereen vanaf 15-16 jaar is welkom. Juist jongeren komen hier veel mee in aanraking. Aanmelden hoeft niet per se, maar is wel prettig om een beetje in te schatten hoeveel mensen er komen: Wim Schroten, tel 4772898, mail: .

Ontmoetingsmaaltijd

“Eten doe je samen” staat op de flyer die in de beide kerken hangt. En dat willen we ook graag doen. 1x in de maand komen we bij elkaar in de Schakel.  Daar wordt een heerlijke maaltijd klaar gemaakt. Ongeveer 20 personen komen dan om elkaar te ontmoeten en samen te eten. Heel gezellig. Maar … deze ontmoetingsmaaltijden worden georganiseerd door beide diaconieën. En toch missen we zusters en broeders van de Baak. Ik wil u in het bijzonder nogmaals van harte uitnodigen. Kom eens mee eten en bovenal, kom om elkaar te ontmoeten. We hebben elkaar nodig als zusters en broeders en waar ontmoet je elkaar beter dan bij een maaltijd…..

We beginnen om 17.30 uur met een drankje en tegen 18.00 uur zal de maaltijd geserveerd worden. We sluiten af met koffie/thee. En dit alles voor 7,50 euro.

Aarzel niet langer en kom op woensdag 14 februari naar de Schakel.

Iedereen is van harte welkom.

U kunt zich opgeven bij:

Henny Wardenaar

0610293585, e-mail:   

Project Kindernevendiensten 40-dagentijd

De kindernevendiensten van de Ichthus en de Baak starten op zondag 18 februari a.s. met het 40-dagentijd project.

We draaien deze periode het project van Kind op Zondag: Ik zorg voor jou.
Dit project sluit aan bij het project van Kerk in Actie.

In de 40-dagentijd lezen we verhalen over Jezus die op weg gaat naar Pasen. Jezus maakt op weg naar Pasen moeilijke dingen mee. Hij wordt op de proef gesteld in de woestijn, hij ziet handelaars op het tempelplein, hij weet dat mensen hem naar het leven staan. Maar bij al die dingen is Jezus niet alleen. God zorgt voor hem. En met Pasen zal blijken dat zijn Vader ook in de donkerste nacht voor Jezus blijft zorgen.

Vanuit die hemelse zorg laat Jezus ook zien hoe mensen voor elkaar kunnen zorgen. Met de kinderen ontdekken we in deze periode dat je op veel manieren voor iemand kunt zorgen. Bijvoorbeeld door met iemand te praten. Door iemand eten te geven. Of door ervoor te zorgen dat iemand zich thuis kan voelen. Zo zorgt de Vader in de hemel voor Jezus, zo zorgt Jezus voor mensen die hij tegenkomt en zo kunnen wij ook voor elkaar zorgen.

Nieuws van de Roemenië Actie Commissie

Op D.V. zaterdag 17 maart 2018 organiseert de Roemenië Actie Commissie wederom hun jaarlijkse actiedag. Dit maal voor de 15e keer!

De opbrengst komt ten goede aan de opgestarte doelen in Magyarozd waaronder de voortgang van de Dokterspost, het  bejaarden en gehandicaptenproject  en het kinderziekenhuis in Ludus.

Voor onze actiedag willen we weer graag Speelgoed, Dames en Heren en Kinderkleding en Boeken inzamelen. Ook cadeautjes voor het Rad van Avontuur zijn van harte welkom.

Hebt u voor ons nog het één of ander dan kunt u dat op de bekende adressen afgeven.

Fam van Dijk       Gareel 32           477 4204      

Fam Hettema      De Schraa 15     477 3960

Fam Zwitser        De Gaffel 34       477 1182

Mocht u ons tijdens de Actiedag of op 15 en 16 maart in de voorbereiding bij het inrichten van de kerkzaal willen helpen als vrijwilliger dan graag even opgeven bij Tineke Hettema, telefoon: 038- 477 3960 of via e-mail:  .

Alvast hartelijk bedankt!

De Roemenië Actie Commissie

Te lezen op de website: www.pknhasselt.nl

Lezing in Synagoge Zwolle op woensdag 7 februari 2018 over Bijbel en kunst.

De periodieke gift

Voor hetzelfde geld geeft u meer

Waarschijnlijk wist u al dat giften aan de gemeente onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn bij de aangifte van de inkomstenbelasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (minimaal € 60) en tot een maximum van 10% van het verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift?

Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar schenkt. Tot 1 januari 2014 moest u daarvoor naar een notaris. Dat hoeft nu niet meer. U kunt een periodieke gift nu ook vastleggen in een overeenkomst. Ook onze kerkelijke gemeentes bieden die mogelijkheid.

Via de schenkcalculator op www.schenken.nl kunt u uitrekenen welk bedrag u terug ontvangt van de belastingdienst. De schenkcalculator berekent ook het netto voordeel van een periodieke gift en laat zien welk bedrag u kunt geven als u het belastingvoordeel ten goede laat komen aan de gemeente. Op die manier kunt u bijvoorbeeld uw kerkelijke bijdrage verhogen zonder dat het u extra geld kost.

Het fiscaal voordeel van een periodieke gift is kleiner of zelfs nihil als u al ‘gewone’ giften doet die tezamen het drempelbedrag van 1% benaderen en die niet boven de 10% van het verzamelinkomen uitkomen. Dat geldt bijvoorbeeld als u meerdere kleinere bedragen schenkt aan verschillende instellingen. Geeft u één of meerdere instellingen grotere bedragen, dan is de periodieke gift voor u waarschijnlijk een interessante mogelijkheid.

Wilt u een overeenkomst met de gemeente aangaan voor een periodieke gift of wilt u meer weten over de mogelijkheden? Dan kunt u contact opnemen met: Frans Koffrie, tel. 4773200, email  kerkrentmeester van de Ichthuskerk, de contactpersoon voor de Baak is Dick van Rees, administrateur van de Baak,  tel. 4772718, email  .

Voor informatie kunt u ook terecht op de site van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl

Namens de kerkrentmeesters van de Baak en de Ichthuskerk. 

Overeenkomst periodieke gift formulier