Startpagina over de hereniging van de Hervormde gemeente De Baak en de Gereformeerde Ichthuskerk
Actie kerkbalans 2018 download
Beleidsplan Diaconie van beide kerken 2016-2018

Overstapdienst 2018

Dit jaar heeft de overstapdienst het thema:’ Dromen’. Samen met de kinderen van groep 8 van beide kerken, hebben we stil gestaan bij hun (toekomst)dromen.

In samenwerking met hen hebben wij een mooie dienst voorbereid rondom dit thema.

Deze gezamenlijke dienst vindt plaats op zondag 8 juli in de Ichthuskerk en begint om 9.30 uur. Music Ardore uit Nieuwleusen zal medewerkingen verlenen aan deze dienst.

Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 4.

U bent allen van harte welkom

Coördinatie bezorging Kontaktblad Ichthus

Hermien van der Greft zal op 1 juli 2018, na vele, vele jaren, haar werk, als coördinator voor de bezorging van het kerkblad, neerleggen. Voor haar functie is gelukkig een goede vervangster gevonden. Lida Joling zal haar taken overnemen. In de nieuwe gemeentegids zal alle informatie worden aangepast.

Hermien: ” Hartelijk bedankt voor je inzet! “.

En Lida: “ Veel succes met je nieuwe vrijwilligerswerk! “.

De kerkrentmeesters van de Baak en de Ichthuskerk.

Bijdrage Kerkblad

Bij dit kerkblad ontvangt u een acceptgirokaart om een bijdrage over te

maken voor het Kontaktblad Ichthus. Net als andere jaren vragen wij u een

vrijwillige bijdrage over te maken. Wij hopen dat we met uw gift de kosten

kunnen betalen. Zo blijft het mogelijk om iedereen in de beide gemeentes te

informeren over de kerken, de diensten, de gemeenteleden, en al het kerkenwerk.

Ook zo kunt u de kerk een warm hart toedragen. Bij voorbaat onze hartelijke

dank.

De kerkrentmeesters van de Ichthuskerk en de Baak.

(Hebt u geen acceptgiro gekregen, dan kunt u voor de Ichthuskerk uw bijdrage overmaken op NL73FVLB 0226122581   en voor de Baak op NL35FVLB 0699743710,  onder vermelding van Kontaktblad 2018.

Margreet van Ginsel en Peter Nienhuis.

kop_ester2

Musical Ester

Ik zal het maar eerlijk bekennen: ik ben vier weken op vakantie geweest en ik heb niet geoefend. En toch is het de bedoeling, dat we op onze laatste repetitieavond voor de vakantie alle liederen kennen. Ik heb dus nog wel wat in te halen voor vrijdag 6 juli a.s.

Ondertussen is er veel werk verzet. Er worden mensen aangezocht voor regie, voor muziek en straks ook voor allerlei praktische zaken. Ons streven is wel om met elkaar een mooi gebeuren neer te zetten, waar iedereen van genieten kan.

Op vrijdag 7 september a.s. beginnen we weer om 19.30 uur in De Baak.

Namens Freddy Aalberts, Marleen Bakker, Juliette Prins, Henk van Veldhuizen.

Startweekend 2018

Noteer alvast in uw agenda: 21, 22 en 23 september

Voorbereidingen startweekend in volle gang!

Vrijdag 21, zaterdag 22 en zondag 23 september 2018 hopen wij samen, de hervormde gemeente de Baak en de gereformeerde Ichthuskerk, weer het jaarlijkse startweekend te vieren. Het landelijke thema is dit jaar ‘Een goed gesprek’. De kerkenraden hebben het thema ‘Op weg naar hereniging’ voorgesteld. Dit thema sluit prima aan bij het landelijk thema, want om tot een hereniging te komen zijn goede gesprekken van belang.

We zijn druk bezig met de voorbereidingen, voor de vrijdagavond is de sporthal weer gereserveerd. Er vindt een volleybaltoernooi plaats voor 16+. Stelt u ook een team samen? Daarnaast vindt er een badmintontoernooi plaats voor voortgezet onderwijs en ouder. Ook gemeenteleden die het onderwijs al verlaten hebben, kunnen meedoen. Het belooft een sportieve en gezellige avond te worden!

De startweekendcommissie nodigt een ieder van harte uit, ook als u nog onbekend bent met dit weekend, om zaterdag gezellig samen te zijn met jong en oud in de Veldschuur.

Zondagmorgen sluiten we het weekend af met een startdienst in de Baak.

Het complete programma krijgt u later middels een flyer en poster. Hier staan ook weer de gebruikelijke opgaveformulieren op. Tevens staan de laatste nieuwtjes op Facebook (@PKNHasselt). Suggesties en tips zijn uiteraard welkom, zo ook de medewerking van jeugd tijdens de activiteiten!

Namens de startweekendcommissie,

Edith Boessenkool

Over liturgie

Soms wordt mij gevraagd waarom ik een zwarte toga draag in de kerkdienst. En dan zeg ik eerlijk, dat de traditie van de zwarte toga eigenlijk niets met de kerkdienst te maken heeft. Het dragen van deze toga komt bij mijn weten op gang aan het eind van de negentiende eeuw. De toga is een kleed van de wetenschap, van de universiteit. Rechters, advocaten en professoren dragen een zwarte toga. En veel dominees.

Met deze toga wilde de kerk – denk ik – iets uitdrukken van het besef, dat de predikant niet zomaar een verhaaltje staat te houden voor zichzelf, maar dat hij of zij in de wetenschappelijke traditie staat van theologie. Het geeft dus ook iets aan van het persoon overstijgende: het gaat niet om mij als persoon of om mijn persoonlijke mening of gedachte, het gaat om iets groters, om Iemand Groters.

Tegenwoordig is er voor mij nog iets bijgekomen. Deze toga heb ik gekregen van mijn ouders toen ik in 1989 bevestigd werd als predikant. Als ik nu mijn toga aandoe, voelt het ook een beetje als een soort ‘profetenmantel’, die ik van mijn voorgeslacht omgedaan krijg. Maar dat is natuurlijk puur persoonlijk.

Als het om kerkelijke of liturgische kledij zou moeten gaan, dan zou je eerder moeten denken in de lijn van of de Rooms-Katholieke Kerk of van hen die een liturgisch gewaad dragen. Dat is meestal een lichtgekleurde mantel met daarbij een stola, waarin de kleur van het moment in het kerkelijk jaar wordt aangegeven. In die nieuwe traditie komt meer naar voren, dat de voorganger niet alleen een ‘leraar’ is, maar een priesterlijke functie heeft in de geloofsgemeenschap. En dat houdt in, dat de predikant gericht mag zijn op het verbindende tussen God en gemeente.

Ds. Henk van Veldhuizen.

500 jaar reformatie/ 400 jaar synode van Dordrecht te Hasselt.

De Historische vereniging nodigt u van harte uit voor de opening van deze expositie

Prof. Dr. H. J. Selderhuis zal op vr. 29 juni om 17.00 uur de opening verrichten in het oude stadhuis

Markt 1

Hooifeest Orgelconcert

Op zaterdag 25 augustus 2018 komt traditiegetrouw Gerwin van der Plaats(1977) uit Kampen de opening van het Hooifeest luister bijzetten met een feestelijk orgelconcert op het Holthuisorgel in de Ichthuskerk, Kastanjelaan 1, te Hasselt om 16.00 uur.

Op 9 jarige leeftijd begeleidde Gerwin al kerkdiensten. Zijn talent werd verder ontwikkeld door de organisten Jaap Zwart en Herman van Vliet. Idolen van hem waren Piet van Egmond en Klaas Jan Mulder.

Zijn leermeesters aan het Fontys conservatorium waren Geert Bierling (orgel) en Henco de Berg (improvisatie).

Naast zijn orgelconcerten geeft hij uitvoeringen met verschillende koren als dirigent of als begeleider. Hij heeft een 5 tal koren onder zijn hoede. Buitenlandse concertreizen staan op zijn curriculum.

Momenteel is het programma nog niet bekend. Meestal opent en sluit hij af met een variatie of improvisatie van een bekende melodie. Daartussen komen componisten van bekende en minder bekende signatuur aan bod. Het wordt een toegankelijk programma voor een breed publiek. Zie zijn website om meer inzicht te krijgen.

De kerkzaal is open vanaf 15.30 uur en is vrij toegankelijk. Natuurlijk wordt een gulle gift ter bestrijding van de kosten zeer op prijs gesteld.

Volgende concerten georganiseerd door de orgelcommissie van de Ichthuskerk:

20-10-18 Popconcert door Henk Veldman(orgel) en Marjon Strijk sopraan) onder de noemer Just Fantasy.

22-12-18 Kerstconcert door het Bovenkerkkamerkoor o.l.v. Ab Weegenaar met orgelbegeleiding van Sander van den Houten.

Namens de orgelcommissie,

Gerard Broekroelofs.

De periodieke gift
Voor hetzelfde geld geeft u meer

Waarschijnlijk wist u al dat giften aan de gemeente onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn bij de aangifte van de inkomstenbelasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (minimaal € 60) en tot een maximum van 10% van het verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift?

Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar schenkt. Tot 1 januari 2014 moest u daarvoor naar een notaris. Dat hoeft nu niet meer. U kunt een periodieke gift nu ook vastleggen in een overeenkomst. Ook onze kerkelijke gemeentes bieden die mogelijkheid.

Via de schenkcalculator op www.schenken.nl kunt u uitrekenen welk bedrag u terug ontvangt van de belastingdienst. De schenkcalculator berekent ook het netto voordeel van een periodieke gift en laat zien welk bedrag u kunt geven als u het belastingvoordeel ten goede laat komen aan de gemeente. Op die manier kunt u bijvoorbeeld uw kerkelijke bijdrage verhogen zonder dat het u extra geld kost.

Het fiscaal voordeel van een periodieke gift is kleiner of zelfs nihil als u al ‘gewone’ giften doet die tezamen het drempelbedrag van 1% benaderen en die niet boven de 10% van het verzamelinkomen uitkomen. Dat geldt bijvoorbeeld als u meerdere kleinere bedragen schenkt aan verschillende instellingen. Geeft u één of meerdere instellingen grotere bedragen, dan is de periodieke gift voor u waarschijnlijk een interessante mogelijkheid.

Wilt u een overeenkomst met de gemeente aangaan voor een periodieke gift of wilt u meer weten over de mogelijkheden? Dan kunt u contact opnemen met: Frans Koffrie, tel. 4773200, email  kerkrentmeester van de Ichthuskerk, de contactpersoon voor de Baak is Dick van Rees, administrateur van de Baak,  tel. 4772718, email  .

Voor informatie kunt u ook terecht op de site van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl

Namens de kerkrentmeesters van de Baak en de Ichthuskerk. 

Overeenkomst periodieke gift formulier